Що е то Знамогика?

Какво означава да си знамогик?

Какво правят знамогиците?

С какво можем да ви помогнем?

  Задълбочете           знанията си и   получете   професионална   методическа   подкрепа в нашата   онлайн академия!

 Заповядайте в първата книжарничка за      е-помагала за деца -

интересни, развиващи, красиви и професионални!

              24/7

 Учете интерактивно!

В нашия блог ще откриете свежи идеи за вашата класна стая или за учене у дома.

Учете четири езика  
едновременно:
  • английски
  • руски
  • японски
  • български! 
Впишете се и влезте!
vtno_1fe5_181030.jpg
giphy.gif
stamp (2).png
bee stamp system.png
<<< Добре дошли! <<<>>> Welcome! <<<>>> Добро пожаловать! <<<>>> ようこそ!>>>

ЗА СИСТЕМАТА

"Децата знаят и могат, те имат нужда само да си припомнят..."

 

Това е мотото на система "Знамогика" - система, създадена с идеята да отговори на потребността на съвременните деца от нов подход, друг тип учене, по-усъвършенствана визуалност, както и много други потребности, предизвикани от времето, в което живеем.  Затова решихме да поставим началото със създаване на методически издържани, професионално изработени, развиващи учебни пособия и комплекти, отговарящи на съвременния тип възприятие на информацията и потребността от научаване чрез проектно и проблемно осмисляне чрез изследване, 

експериментиране, отиграване на познавателните концепции. 


Главна цел на системата: да създадем възможности за самостойно развитие на всяко дете и възрастен, независимо в каква познавателна позиция е - на учител, родител или на свободен търсач на знание. Най-важно е желанието за учене с разбиране, жаждата за откривателство и творческата нагласа за преосмисляне чрез създаване и споделяне с другите.

Нашето единствено, но много важно условие за ползване на ресурсите е да се прилагат базисните принципи на системата. Те осигуряват достатъчно широка, естествено подразбираща се среда за ползотворно и позитивно развитие на децата, за развитие на творческия потенциал на учителите, за изграждане на отношение на доверие и осмислено взаимодействие и сътрудничество между възрастни и деца, за разпалване на огънчето на приятелството и красивото духовно общуване на хора без разлика на възрастта, професията, местоживеенето, вярванията и социалната ситуация, в която живеят, които чисто и просто реализират своята най-естествена човешка потребност - да разкриват тайните на света, да търсят своето уникално място в него, с други думи - да творят своя свят.

Базисни принципи на система "Знамогика"

1. Позитивност - положителна нагласа и доброволно и добронамерено съучастие в познавателни, игрови и практически ситуации и дейности с връстници и възрастни.

2. Интерактивност - участие на всички сетива в процеса на проучване и експериментиране чрез обиграване на дадена познавателна концепция.

3. Креативност - създаване на условия за  проява на вариативност, изобретателност, даване на възможност за апробиране на варианти за действие. Култивиране у детето на усещането, че е откривател на закономерностите и проявленията в света около него, както и на дълбоко мотивираното убеждение, че не друг, а то самото е творец на своя свят.

4. Целесъобразност - всяка познавателна задача се поставя с конкретна цел. Ако е необходимо допълнително упражняване на конкретна концепция, това трябва да става чрез предлагане на вариативни игрови и познавателни задачи, ненатрапващи се със задължителност и монотонност, както и чрез предлагане на интересни, познавателно-ситуационни казуси, които да придадат смисъл и да заинтригуват детето с новостта на действието. Мотото на този подход е: "Да повтаряш, без да се повтаряш".

5. Осмисленост - детето изпитва вродената потребност да знае защо е необходимо да извършва дадена дейност, ако тя не е самоинициирана. Възрастният (учител или родител) дължи на детето смислено и вдъхващо доверие обяснение, с което да мотивира детето да реализира дейността, която му предлага да извърши самостоятелно, заедно с него или в съучастие с връстници.

6. Отговаряне на индивидуалните потребности - всяко дете има своите индивидуални потребности и темпове на развитие. В групова среда тези индивидуални потребности се съвместяват на принципа на осъзнатото, добронамелено съдействие и сътрудничество.

7. Съдействие и сътрудничество - всеки човек от ранно детство търси общност, в която да изразява себе си по свой собствен, уникален начин. Съдействието и сътрудничеството предполагат изграждане на култура на общуване и взаимодействие с околния свят. Нещо повече, те се случват естествено и пълноценно само когато са подбудени от позитивна вътрешна мотивираност и нагласа за общностност и единение.

8. Постепенност, последователност и кумулативност - всяко дете има своята неповторима, самоизявяваща се индивидуална нагласа за разбиране и научаване чрез възприемане, чувстване, осмисляне, вербализиране, действане. Необходимо е човек сам да извърви своите стъпки в когнитивното и социалното си развитие, и е най-добре това да става постепенно (за да се избегнат резките флуктуации в емоционалния свят на детето), последователно (без пропуски, които биха създали празноти в когнитивната му концепция) и с надграждане (за да се осигури стабилност и приемственост в развитието му).

Що е то система "Знамогика" и как да ползвате образователните ресурси на Знамогическото училище  може да научите от нашия безплатен въвеждащ онлайн курс на Академия Знамогика в образователна платформа Teachable.